Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Teoria organizacji i zarządzania cz. 2 - Artykuły » Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu

Nowe tendencje w gospodarce i zarządzaniu

Drukuj | 27 luty 2011 | Tekst jest fragmentem książki autorstwa Józef Penc Strategie Zarządzania. Tom 1. Perspektywiczne Myślenie. Systemowe Działanie. Teoria i Praktyka Zarządzania. Drogi do Sukcesu Firmy. (Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994 )

Wizje przyszłości i tendencje rozwoju

Pod wpływem osiągnięć nauki i techniki otworzyły się przed społeczeństwem nowe perspektywy naukowego poznania i w pewnym stopniu także świadomego kształtowania swojej przyszłości, po to, aby żyć, żyć dobrze i żyć coraz lepiej.

Tą przyszłością muszą i powinny interesować się szczególnie podmioty gospodarcze, albowiem ich egzystencja i rozwój, a zwłaszcza sukcesy zależą od poznania jakościowych przeobrażeń, które zmieniają zasadniczo obraz świata i koncepcję racjonalności gospodarowania, co wymaga umiejętnego przystosowania się do wyzwań przyszłości (str.9, przypis 1. Por. J. Stacewicz, Racjonalność gospodarowania a współczesne wyzwania rozwojowe, PWE, Warszawa 1988, s. 105 - 137)

Muszą one przygotować się na spotkanie "różnych przyszłości": tej najbliższej, bezpośredniej, w którą wkraczamy i którą kształtujemy opierając się na znanych już i wypróbowanych w praktyce nowych wynalazkach, urządzeniach i instrumentach, rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, i tej dalszej, którą na podstawie osiągnięć nauki można przewidywać, a może także i tej jeszcze dalszej, odległej, której nie można przewidzieć, lecz jedynie na podstawie dotychczasowych tendencji w postępie nauki i techniki można sobie wyrobić o niej bardzo ogólny obraz.

Nadchodzi trzecia fala zmian

Przyszłość niesie wielkie zmiany o szerokim zasięgu. Nadchodzi tzw. Trzecia fala zmian, która spowoduje, że przedsiębiorstwa będą musiały się przystosować nie do powolnych zmian, lecz do rewolucji. Twórca koncepcji trzeciej fali - Alvin Toffler (str.10 przypis 2. A Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986) przewiduje, że w niedalekiej przyszłości nastąpi rozpad masowego społeczeństwa przemysłowego oraz radykalna reorganizacja najbogatszych korporacji. Zmiany będą wpływały nie tylko na całą gospodarkę czy przedsiębiorstwa, lecz obejmą całe społeczeństwo i otworzą one zarówno dla bogatych, jak i biednych nowe wyzwalające możliwości. Przekształceniu ulegną takie pojęcia, jak: kariera, nauka, relacja dom - praca i sama definicja pracy.

Zmiany wystąpią także poza pracą, np. w strukturze rodziny, w kulturze i ideologii. Dzięki komputerom nie trzeba będzie jeździć do pracy, będzie można pracować we własnym domu w porze dogodnej dla każdego.

Zmieni się cel ludzkiej pracy: tylko część wysiłku człowieka będzie pochłaniać tworzenie dóbr i usług przeznaczonych na wymianę. Wiele potrzeb będzie on mógł zaspokajać we własnym zakresie w ramach wolnego czasu, który będzie przeznaczony na prosumpcję, czyli na wytwarzanie dóbr i usług na własny użytek. Zupełnie innego znaczenia nabiorą więc takie pojęcia, jak czas pracy i czas wolny, dochód i bezrobocie, ubóstwo i dobrobyt. Zmaleje znaczenie rynku i pieniądza, a dochody i zyski nie będą głównym celem ludzkich działań; wzrośnie ranga innych, pozaekonomicznych wartości.

Tak więc wszystkie formy ekspansji rynku, które zrodził "trywialny" materializm i przeświadczenie, że zysk stanowi podstawową siłę napędową w życiu człowieka, zbliżają się do kresu swych możliwości. Wzrośnie znaczenie jakości środowiska... Świat poszukiwać będzie nowych wartości i motywów postępowania... Wzrośnie też znaczenie nauki i wykształcenia; konieczne będzie doszkalanie pracowników nie tylko po to, aby wpajać im nowe umiejętności, lecz także aby ich zapoznać z nowym stylem życia, nową hierarchią wartości, nową kulturą.

Tradycyjne przemysły (przemysły podstawowe z tzw. drugiej fali, czyli z okresu ery przemysłowej , takie jak włókienniczy, żelaza, stali, samochodowy, gumowy, obrabiarkowy) stracą w nadchodzących dziesięcioleciach swoją dominującą rolę i staną się w przyszłości pomocniczymi.

Stare przemysły (tzw. drugiej fali), aby się utrzymać, muszą adaptować pojawiające się nowe technologie i wykorzystywać ich możliwości dla zmiany metod produkcyjnych. Jeśli poprzestaną tylko na doskonałym przystosowaniu się do dotychczasowych rynków zbytu przy dotychczasowych technologiach, dotkliwie odczują szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu.

Trzecia fala ukazuje społeczeństwom nowe możliwości, ale jednocześnie domaga się radykalnej zmiany poglądów oraz stereotypów myślenia i działania, wyniesionych z przeszłości.

Megatrendy rozwojowe; informatyzacja życia

Jesteśmy dzisiaj świadkami tworzenia się społeczeństw informacyjnych, tj. takich które ponad połowę swego dochodu narodowego uzyskują ze sprzedaży informacji. Zakłada się, że w 2010 roku co czwarty kraj świata będzie krajem informacyjnym. Spowoduje to wielkie przeobrażenia struktury gospodarczej i społecznej, ale także zrodzi wielkie zagrożenia i niebezpieczeństwo w tworzeniu humanistycznej jakości życia.

John Naisbitt w swoim bestsellerze "Megatrends" twierdzi, że żyjemy w czasach gospodarki informacyjnej (str. 11, przypis 5. L.J. Naisbitt, Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Life, Warner Books, New York 1984). Chociaż jest ona najważniejsza z kierunków rozwoju, to jednak stanowi tylko cząstkę problemu. Wiele bowiem kierunków rozwoju (megatrendów) przeistacza nasze codzienne życie, rzucając nowe wyzwania organizatorom i kierownikom życia gospodarczego i zmuszając ich do poszukiwania nowych formuł zarządzania przyszłością. W książce Nasbitta każdy z dziesięciu rozdziałów analizuje jedną istotną przemianę. Przemiany te to:

 1. przesuwanie się społeczeństwa uprzemysłowionego ku społeczeństwu opartemu na tworzeniu dystrybucji i informacji;
 2. nieprzydatność technologii nie biorącej pod uwagę czynnika ludzkiego;
 3. globalna ekspansja gospodarki; gospodarka krajowa staje się częścią gospodarki światowej;
 4. przestawianie się z działań opartych na krótkofalowych rozwiązaniach na podejmowanie problemów w szerszych ramach czasowych i przywiązywania coraz większego znaczenia do spraw perspektywicznych;
 5. szybka decentralizacja organizacji i hierarchii, rosnąca zdolność do działania innowacyjnego i osiągania efektów poprzez inicjatywy oddolne;
 6. poleganie na własnej zaradności we wszystkich dziedzinach życia, zamiast korzystania z pomocy zinstytucjonalizowanej;
 7. narastająca potrzeba ludzi do brania udziału w podejmowaniu decyzji;
 8. rozpadanie się struktur hierarchicznych i powstawanie sieci przetwarzania informacji, co staje się szczególnie ważne w odniesieniu do społeczności biznesu;
 9. większe możliwości samodzielnych wyborów stojące przed ludźmi, tworzenie się społeczeństwa wolnego, wieloopcyjnego;
 10. większość Amerykanów mieszkając obok północnych miast przemysłowych, żyje na południu i zachodzie kraju (trend ten dotyczy wyłącznie społeczeństwa amerykańskiego).

W kolejnej książce, zatytułowanej "Trendletter", J. Naisbitt sprecyzował nowe trendy, różniące się od poprzednich (str. 12, przypis 6. Cyt. wg Dziesięć nowych megatrendów - opr. B. Filipiak - Organizacja i Kierownictwo, 1986, nr 6, s. 6-7):

 1. Zdolność prowadzenia strategii to kapitał społeczeństwa przemysłowego. W społeczeństwie informacyjnym punkt ciężkości przesuwa się na informację, naukę i kreatywność. Podnosi to znaczenie każdego stanowiska pracy.
 2. W późnych latach osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwa będą konkurowały ze sobą o najlepszych pracowników.
 3. Liczebność kierownictwa średniego szczebla zostanie znacznie zmniejszona. Komputer "nadgryzie" konwencjonalną hierarchię, ponieważ często lepiej niż ludzie wypełnia zadania. Organizacja przedsiębiorstw ulegnie spłaszczeniu.
 4. Propagować się będzie przedsiębiorczość, a pracownikom stworzy się możliwości wykazania swoich uzdolnień.
 5. Miejsca pracy będą dostosowane do młodych, lepiej wykształconych pracowników, wśród których wyraźnie będą przeważać kobiety.
 6. Wpływ kobiet na organizację pracy i funkcjonowanie przedsiębiorstw będzie coraz większy.
 7. W kierowaniu przedsiębiorstwem nabierze znaczenia intuicja i umiejętność przewidywania.
 8. Zapanuje rozbieżność miedzy systemem kształcenia a potrzebami informacyjnego społeczeństwa. Dojdzie jednak do silniejszej współpracy firm i szkolnictwa.
 9. Wzrośnie gospodarcze znaczenie problemów zdrowotnych. Brak dobrych pracowników spowoduje większą dbałość o ich sprawność i zdrowie.
 10. Młode pokolenie menedżerów preferuje inne wartości: niezależność, przedsiębiorczość, liberalizm, otwartość na problemy społeczne i dbałość o zdrowie.

Ku społeczeństwu oszczędzającemu

Kanadyjska Rada Naukowa działająca przy rządzie kanadyjskim uważa, że w gospodarce społeczeństwa przyszłości większy nacisk będzie się kładło na ekologiczne aspekty rozwoju niż na szybkie wydobycie surowców i ekspansję przemysłową. Gospodarka będzie się musiała opierać na założeniach planowych (economy of desing), uwzględniać szeroko globalne koszty rozwoju i poszanowanie zdolności regeneracyjnych biosfery, zaś strategie działania przemysłów będą musiały się opierać na technologiach „czystych”, sprzyjających przechodzeniu do „społeczeństwa konserwującego” (conserver society). Będą to technologie o wysokiej efektywności wykorzystania energii, dostarczające energię odnawialną i umożliwiające regenerację oraz wzbogacanie zasobów.

Społeczeństwa przyszłości będą więc musiały zaakceptować długoterminowe planowanie przez rządy i ich ingerencję w gospodarkę prywatną (w niektórych dziedzinach), aby uniknąć problemów w środowisku naturalnym i postępującej jego degradacji.

Rada podkreśla wprost potrzebę przeciwstawienia się „brudnemu” industrializmowi i domaga się wprowadzenia nowego, opartego na ekologii, sposobu życia oraz przystosowania produkcji i konsumpcji do ograniczonych możliwości środowiska. „Przyszłość” – piszą autorzy opracowania – ma niewielką władzę ekonomiczną i polityczną, nikt za nią nie przemawia, nie ma ona też swoich wyborców. Rząd sprawujący władzę, będąc rzecznikiem interesów kraju, musi przyjąć dłuższą perspektywę. Jest to kwestia jego odpowiedzialności za przyszłość nowych pokoleń, którym powinien zapewnić prawo wyboru, nawet – jeśli jest to konieczne – wbrew obecnym żądaniom i oczekiwaniom obywateli.” (The Conserver Society Revisited (ed. Ted Schrecker), Science Council of Canada, Ottawa 1983, s. 38).

Literatura:

 1. Józef Penc: Strategie Zarządzania. Tom 1. Perspektywiczne Myślenie. Systemowe Działanie. Teoria i Praktyka Zarządzania. Drogi do Sukcesu Firmy. (Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1994 )


Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba