Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Historia myśli ekonomicznej - Artykuły » Fizjokratyzm (II)

Fizjokratyzm (II)

07 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

3. Obieg dóbr

W związku z pojęciem dochodu czystego oraz zróżnicowaniem pracy produkcyjnej i nieprodukcyjnej fizjokraci dzielili społeczeństwo na trzy klasy: produkcyjną – rolnicy, właścicieli, do której należą zarówno posiadacze ziemi, jak i wszyscy sprawujący władzę z jakiegokolwiek tytułu, jałową, do której zalicza się przemysł, handel, zawody wyzwolone oraz służbę domową. Podział ten odpowiadał mniej więcej ówczesnej feudalnej strukturze Francji.

W tak zróżnicowanym społeczeństwie krąży, wędrując z klasy do klasy, dochód czysty w postaci dóbr. Wędrówka ta jest nazywana obiegiem dóbr. Obieg dóbr zbliżony jest schematycznie do obiegu krwi w organizmie. Klasa rolników wyprodukowała dochód czysty za 5 jednostek. Z tej kwoty zużywa, nie puszczając w obieg, dóbr za 2 jednostki, przeznaczając je na wyżywienie, paszę itp. Z pozostałych 3 jednostek, 2 oddaje tytułem czynszu dzierżawnego i podatków klasie właścicieli, a pozostałą jednostką zaspokaja swoje potrzeby u klasy jałowej. Klasa właścicieli za 1 jednostkę nabywa żywność u rolników a za drugą jednostkę nabywa wyroby klasy jałowej. Klasa jałowa otrzymane 2 jednostki wydaje u rolników na żywność i surowce. W ten sposób, łącznie z 2 jednostkami pozostawionymi, wszystkie 5 jednostek spotyka się z powrotem u rolników.

Klasa rolników wytwarza dochód społeczny. Klasa jałowa tylko przetwarza wytworzone dobra, ale umożliwia przez to rolnikom lepsze zaspokojenie ich potrzeb. Klasa właścicieli ma prawo pobierać od rolników opłaty z tytułu swej własności, ponieważ, to oni przygotowali ziemię pod uprawę i na nich tez ciąży utrzymanie budynków i przeprowadzenie melioracji. Dokonują oni nakładów pierwiastkowych. Właściciele powinni: stale przeprowadzać nakłady gruntowe, pełnić funkcje szafarza dochodu społeczeństwa, oddawać bezpłatne usługi administrowania państwem, ponosić podatki, bronić rolników. Obowiązki te są ujęciem funkcji społecznej właścicieli. Tą funkcją społeczną starali się fizjokraci podeprzeć konieczność istnienia własności ziemskiej.

Zagadnienia handlu – Handel jest pożyteczny, ale nie stwarza nic nowego. Postulat wolności handlowej. Krytyka protekcjonizmu. Uznanie jedynie kredytu rolniczego – inne grupy nie wytwarzając niczego nowego nie mają z czego płacić procentów.

Funkcje państwa – Działalność ustawodawcza ograniczona do minimum. Ustawy winny być jedynie odtworzeniem praw porządku naturalnego. Władza absolutna i scentralizowana. Funkcje państwa: strzeżenie porządku, nauczanie, roboty publiczne.

Jedyny podatek – Podatki mogą być pobierane jedynie z dochodu czystego, inaczej niszczyłyby substancję majątkową. Ponieważ dochodem czystym rozporządza klasa właścicieli, to oni powinni podatki ponosić.

Quesnay dokonał podziału społeczeństwa na trzy różne klasy:

- właściciele - monarcha oraz właściciele świeccy i duchowni - dysponują dużymi własnościami ziemskimi, których sami nie uprawiają, lecz wydzierżawiają w zamian za czynsz, chłopom

- dzierżawcy - produkcyjna - jest to jedyna klasa która zwiększa zamożność państwową

- klasa jałowa - zaliczali się do niej przemysłowcy, kupcy oraz rzemieślnicy - na działalności tej klasy państwo nie zyskuje wpływów socjalnych, działalność stanowi jedynie odpowiednik wykorzystanych środków materialnych.

Została wyróżniona również klasa najbiedniejsza, której dalsza egzystencja zależna jest od formy jaką prezentują pozostałe klasy.

Również na terenie Polski działali fizjokraci, do których zaliczmy m.in. ks. Antoniego Popławskiego, Hieronima i Walerego Stroynowskich, którzy podobnie jaki inni fizjokraci wpłynęli na rozwój szkolnictwa, uczącego w zakresie podstawowym, czyli tzw. szkoły elementarne (przykościelne). Oponowali również przeciwko stosunkom feudalnym, które działały jeszcze w naszym kraju, a także pomimo wielkich trudności przyczynili się do zniesienia poddaństwa chłopów. Inne instytucje działające na terenie Polski również nie pozostawały bierne w tym okresie, Komisja Edukacji Narodowej Hugo Kołłątaja oraz Stanisława Staszica, pomogła zrealizować w 1780 roku reformę, która doprowadziła do zmiany form nauczania w Akademii Krakowskiej, wprowadzając kolejny przedmiot którym były Umiejętności Polityczne.

Podsumowanie

Przy pomocy koncepcji obiegu dóbr i zróżnicowania klasowego społeczeństwa fizjokraci stworzyli teorię rozdziału dochodu społecznego, której średniowiecze w ujęciu ekonomicznym nie znało. Rozdział dochodu jest tu potraktowany personalnie, a nie funkcyjnie. Nie mówi się tu o wynagrodzeniu czynników produkcji, a jedynie ujmuje się zagadnienie z punktu widzenia rozdziału dochodu społecznego między warstwy społeczne. Jednocześnie przy tym motywacja istnienia własności ziemskiej przeczy wyłącznej produkcyjności ziemi, uznając prawo własności ziemskiej faktem dokonywania nakładów pierwiastkowych. Okazuje się bowiem, że dochód właścicieli nie jest tylko wynikiem działania natury, lecz również kapitału w formie poczynionych nakładów, a więc kapitał, jak i ziemia daje dochód. Ponadto trzeba zaznaczyć, że argument użyteczności społecznej jest bardzo słaby, ponieważ z jednej strony fizjokraci twierdzą, iż ziemia daje dochód właścicielom dlatego, iż oni ją do uprawy przygotowali, a z drugiej strony mówią, że aby ziemia mogła być przygotowana do uprawy musi stanowić czyjąś własność. Raz więc prawo własności ujmuje się jako skutek, a drugi raz jako przyczynę nakładów pierwiastkowych.

Tablica ekonomiczna François Quesnay, jest swoistego rodzaju pierwszym tego typu planem obrazującym przepływ towaru dokonywany pomiędzy gałęziami produkcji, jaki ukazał się w historii ekonomii. Prezentuje on także prawa oraz założenia rządzące procesem produkcyjnym, a także dokonuje podziału wyprodukowanych towarów, za pomocą procesów rachunkowych, pomiędzy klasami. Stworzone przez siebie tablice uważał za narzędzie, które umożliwi mu ujawnienie procesów jakie kierują gospodarką.

Fizjokratyzm uważany jest za pierwszą szkołę myśli ekonomiczno-politycznej. Dlatego, że jako prekursorzy poddali badaniom sferę produkcyjną. Doszli do bardzo ciekawych wniosków, które informują nas, że to produkcja i wyroby z nią związane, wpływają w znaczący sposób na zamożność danego kraju. Oprócz wyników badań spostrzegli działanie w gospodarce niezależnych praw ekonomicznych, które zaliczyli do praw natury.

Autorstwo formy organizacji gospodarki opierające się na zasadach oraz prawach, które dała nam natura przypisuje się Quesnay. Uważa on także że najbardziej istotnym prawem, jest prawo posiadania własności prywatnej oraz wolność gospodarowania. Quesnay wychodzi z założenia, że gdy człowiek posiada coś własnego, to jest to najlepszy środek motywacyjny, który prowadzi do efektywniejszego działania w celu pomnażania posiadanego kapitału osobistego, które zgodne jest z prawami natury. Niemniej jednak pozyskiwane majątku przez jedną osobę nie może naruszać interesów oraz kapitału drogiego człowieka, i właśnie w tym względzie istotą rolę pełni rząd, który kontroluje oraz chroni własność prywatną.

Fizjokraci sądzili iż ludzie będą realizować założenia ustrojowe w sposób zaimprowizowany oraz niezależny od żadnych czynników, oczywiście jeżeli poznali podstawowe zasady działania tego rodzaju form organizacyjnych. Hasło które towarzyszyło temu ustrojowi to leseferyzm, rozumiany jako brak ingerencji w sprawy gospodarcze kraju, przez władze państwowe. Do najważniejszych elementów zaliczano wolną konkurencję oraz całkowitą swobodę handlową oraz produkcyjną, których realizacja powodowała ład naturalny w gospodarce. Interes osobisty, a także wolność ekonomiczna stanowiła podstawowe hasła głoszone przez ówczesnych klasyków.

Odpowiednie warunki do stworzenia równowagi rynkowej, prezentuje właśnie tabela ekonomiczna. Zastosowanie tych procesów powoduje stworzenie reprodukcji prostej, charakteryzującej się jednakową wielkością wytworzonych wyrobów podczas całego okresu działania.

Głównym celem stworzenia przez Quesnay tablicy ekonomicznej było pokazanie drogi, która umożliwi ówczesnej Francji wyjście z kryzysu ekonomicznego, jaki wówczas przeżywała. Natomiast realia wyglądały zupełnie inaczej niż postawione założenia. Trudności jakie wystąpiły brały się głównie z tego, iż właściciele ziemscy nie zakupywali tylko 50% wyrobów przemysłowych, lecz znacznie większą ilość, natomiast klasa jałowa surowce potrzebne do produkcji pozyskiwała nie tylko od rolników, ale także z zagranicy. W związku z tym do rolników wracało znacznie mniej środków finansowych, które nie pozwoliły na przeprowadzenie procesów reprodukcji prostej.

Jednym z głównych założeń, jakie stawiał sobie Quesnay do realizacji, było stworzenie sytemu produkcji rolnej opartej na gospodarstwach francuskich, który działał by w sposób kapitalistyczny, podczas gdy w państwie istniał ustrój feudalny. Stworzenie takiej formy organizacji produkcji rolnej, nie było wykonalne, ponieważ w takim wypadku trzeba by było zmienić cały ustrój feudalny istniejący w państwie na kapitalistyczny.

Wielką zasługą fizjokratów jest to, że przyczynili się do rozwoju oświaty, edukacji i szkolnictwa. Polscy fizjokraci z Antonim Popławskim na czele, stali się założycielami pierwszych szkół podstawowych na wsiach - tzw. elementarnych czy parafialnych. W swoich pracach krytykowali ustrój pańszczyźniany, wyzysk chłopów przez panów, ekonomów i karczmarzy. Przyczynili się do zniesienia poddaństwa chłopów (bezwzględnej zależności od pana) i podniesienia godności zawodu kmiecia.

Komisja Edukacji Narodowej pod kierownictwem Hugona Kołłątaja przeprowadziła w 1780 r. reformę programów nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wyniku której wprowadzono m. in. nowy przedmiot - ekonomię pod nazwą "umiejętności polityczne".

Fizjokratyzm to forma organizacji gospodarki, która jako pierwsza wprowadziła teorię ekonomii oraz zajmowała się badaniem oraz analizą procesów zachodzących w gospodarce. Klasyczna ekonomia nawiązywała do dorobku fizjokratów oraz czerpała z ich działań zaszczepione przez nich idee własności prywatnej oraz wolnego rynku.

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:


Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba