Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Historia myśli ekonomicznej cz. 5 - Artykuły » Ludwig von Mises (II)

Ludwig von Mises (II)

15 luty 2011 | Tekst pochodzi z mises.pl

Chronologia

(Na podstawie Bibliografii Ludwiga von Misesa Bettiny B. Greaves)

1881. Urodzony 29 września, syn Artura Edlera i Adeli (Landau) von Misesów we Lwowie (Lemberg), na terenie zaboru austrowęgierskiego. Po Pierwszej Wojnie Światowej, Lwów wrócił do państwa polskiego; po Drugiej Wojnie Światowej Lwów stał się częścią ukraińskiego terytorium ZSRR; potem, w grudniu 1991 przyłączono go do niepodległej republiki Ukrainy. Ojciec Ludwiga, absolwent Politechniki w Zürichu, był inżynierem zatrudnionym w Autriackim Ministerstwie Kolei. Ludwig był najstarszym z trójki chłopców; jeden umarł jeszcze jako dziecko; Richard stał się znanym matematykiem.

Uczęszczał do prywatnej szkoły podstawowej, później publicznego Akademishe Gymnasium w Wiedniu (1892-1900).

1900. Pierwsza wizyta w Szwajcarii.

1900-1902. Studia na Universität Wien [Uniwersytecie Wiedeńskim].

1902 . “Die Entwicklung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Galizien (1772-1848) [Rozwój Relacji między Chłopem a Włościaninem na Galicji, 1772-1848]. Monografia na temat odmowy samodzielności w rodzimej dla Misesa Galicji.

1903. Śmierć ojca Misesa.

1906. 20 lutego: Otrzymał stopień Dr. Jur., doktora prawa zarówno kanonicznego jak i rzymskiego na Universität Wien. Uniwersytet, gdy Mises doń uczęszczał, nie miał katedry ekonomicznej; jedyną metodą studiowania ekonomii były wtedy studia prawnicze.

1904(?) -1914. Uczęszczał na seminarium Eugena von Böhm-Bawerka na Universität Wien.

1910. Zakończył trzyletnią obowiązkową służbę wojskową, składającą się z trzech czterotygodniowych okresów, po jednym na każdy rok służby.

1906-1912. Nauczał ekonomii studentki starszych lat Wiener Handelsakademie für Mädchen [Wiedeńskiej Akademii Handlu dla Dziewcząt]

1907-1908. Rozpoczął pracę w Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie [Austiackiej Izbie Handlu, Rzemiosła i Przemysłu], w skrócie „Handelskammer,” oficjalnej agencji doradczej rządu austriackiego.

1912. Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel [Teoria Pieniądza i Kredytu], pierwsza ważna praca teoretyczna Misesa.

1913. Zatrudniony jako privatdozent (nieopłacany wykładowca) na Uniwersytecie Wiedeńskim.

1914-1918. Gdy wybuchła Pierwsza Wojna Światowa, powołany do aktywnej służby wojskowej. Opuścił Wiedeń latem 1914, by udać się na wojnę tego samego dnia i tym samym pociągiem, którym planował wyruszyć, by prowadzić seminarium na śląsku. Był kapitanem w artylerii kawalerii austro-węgierskiej, początkowo na froncie wschodnim w Karpatach, Rosyjskiej Ukrainie i Krymie. W późniejszym etapie wojny pracował nad problemami ekonomicznymi ze Sztabem Generalnym w Wiedniu.

1918-1919. W Wiener Exportakademie [Wiedeńskiej Akademii Eksportu], później w Hochschule für Welthandel [Wiedeńskiej Wyższej Szkole Handlu Światowego] uczył grupę oficerów starających się wrócić do życia w cywilu.

1918-1920. Został dyrektorem autriackiego Abrechnungs Amt [Urzędu Reparacji Wojennych] Ligi Narodów.

1919-1934. Powrócił na Uniwersytet Wiedeński jako privatdozent; 18 maja 1918 otrzymał tytuł „profesora nadzwyczajnego”. Po Pierwszej Wojnie Światowej Mises pomógł w odnowie Nationalökonomische Gesellschaft [Społeczeństwa Ekonomicznego], wydawcy kwartalnika Zeitschriftfur Nationalökonomie.

1918-1938. Powrócił na stanowisko w Handelskammer, Austriackiej Izbie Handlu.

1919. Nation, Staat und Wirtschaft: Beiträge zur Politik and Geschichte der Zeit [Naród, Państwo i Gospodarka: Wkład do Polityki i Historii Współczesnej].

1920. Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen” [Rachunek Ekonomiczny we Wspólnocie Socjalistycznej]. Pracę zaprezentowano Nationalökonomische Gesellschaft, w późniejszym czasie opublikowano w Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (1920).

1919-1933. Aktywny członek Verein für Sozialpolitik [Stowarzyszenie na rzecz Polityki Socjalnej].

1920-1934. Prowadził prywatne seminarium w swoim biurze w co drugi piątkowy wieczór. Partycypanci: Doktorowie Uniwersyteccy i goście; jedynie za zaproszeniem.

1922. Die Gemeinwirtshaft: Untersichtungen über den Sozialismus [Ekonomia Wspólnoty: Analiza Anatomiczna Socjalizmu].

1923. Die geldtheoretische Seite des Stabilisierungsproblems [Spojrzenie na Problemy Stabilizacyjne od Strony Teorii Monetarnej].

1924. Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, drugie wydanie niemieckie.

1926. Wizyty z wykładami na amerykańskich uniwersytetach sponsorowane przez Fundację Laury Spelman (Rockefeller).

1927-1938. 1 stycznia 1927 roku: Założony przez Misesa Oesterreichisches Institut für Konjunkturforschung [Austriacki Instytut Badań Cykli Koniunkturalnych] rozpoczyna pracę. Mises staje się jego wykonawczym wiceprezesem; F. A. Hayek był menedżerem do roku 1931; gdy wyemigrował do Londynu, stanowisko przejął Oskar Morgenstern.

1927. Liberalismus [Liberalizm]. Pierwsze angielskie tłumaczenie opublikowano w 1962 jako The Free and Prosperous Commonwealth (Wolna i Kwitnąca Commonwealth).

1928. Geldwertstabilisierung and Konjunkturpolitik [Stabilizacja Monetarna i Polityka Cyklów Koniunkturalnych].

1929. Kritik des Interventionismus: Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart [Krytyka Interwencjonizmu: Analiza Współczesnej Polityki i Ideologii Gospodarczej].

1931. Pobyt w Stanach Zjednoczonych na Kongresie Międzynarodowej Izby Handlu.

Die Ursachen der Wirtschaftskrise: Ein Vortrag [Przyczyny Kryzysu Ekonomicznego: Odczyt]

1932. Die Gemeinwirtschaft, druga niemiecka edycja.

1933. Grundprobleme der Nationalökonomie [Epistemologiczne Problemy Ekonomii].

1934. Angielskie tłumaczenie Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel [Teorii Pieniądza i Kredytu].

1934-1940. Stanowisko Profesora Międzynarodowych Relacji Ekonomicznych w Institut Universitaire des Hautes Études Internationales [Uniwersyteckim Instytucie Wyższych Studiów Międzynarodowych] w Genewie, w Szwajcarii. Mimo ostatecznego opuszczenia Wiednia, spowodowanego przyjęciem posady w Szwajcarii, Mises utrzymał swój związek z Handelskammer pracując w niepełnym wymiarze czasowym do momentu Anschlussu, nazistowskiej Aneksji Austrii w marcu 1938 roku.

1936. Angielski przekład Die Gemeinwirtschaft [Ekonomia Wspólnoty] na Socialism [Socjalizm].

1937. Matka Misesa umiera w Wiedniu.

1938. 6 lipca: Ślub z Margit (po matce Herzfeld) Sereny w Genewie.

1940. Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens [Ekonomia: Teoria Handlu i Gospodarowania].

Interventionism: An Economic Analysis [Interwencjonizm: Analiza Ekonomiczna] (nie opublikowany do 1998).

Emigracja do Stanów Zjednoczonych, przybycie do Nowego Yorku 2 sierpnia.

1940-1944. Opisał wspomnienia z życia w Wiedniu, przetłumaczone i wydane pośmiertnie jako Notes and Recollections [Notatki i Wspomnienia] (1978). Granty Fundacji Rockefellera i Narodowego Biura Badań Ekonomicznych (National Bureau of Economic Research) pozwoliły Misesowi napisać dwie książki, Omnipotent Government: The Rise of the Total State and Total War [Wszechwładny Rząd: Rozbudzanie się Państwa Totalnego i Wojny Totalnej] oraz Bureaucracy [Biurokrację], obie opublikowane w 1944.

1942. Styczeń i luty: dwumiesięczny kontrakt w Meksyku na stanowisku Profesora Wizytującego (Visiting Professor) na Universidad Nacional Autónoma de Mexico [Narodowym Uniwersytecie w Meksyku], w Escuela Nacional de Economia [Narodowej Szkole Ekonomii].

1945-1969. Profesor Wizytujący na Uniwersytecie w Nowym Yorku, w Wyższej Szkole Administracji Przedsiębiorczości. Przeprowadził dwa kursy, poniedziałkowe, wieczorne odczyty (luty 1945 – wiosna 1964), czwartkowe, wieczorne seminaria (jesień 1948 – wiosna 1969).

1946. Członek Komisji Zasad Ekonomicznych Krajowego Związku Producentów (Economic Principles Commission, National Association of Manufacturers). Jako ten brał udział w konsultowaniu przygotowań nad dwutomowym The American Individual Enterprise System (Amerykańskim Systemem Przedsiębiorczości Indywidualnej (McGraw Hill, 1946), produktem „konsensusu osądów członków Komisji”.

Uzyskanie obywatelstwa Amerykańskiego.

Od 26 lipca do 4 września: Profesor Wizytujący w Meksyku, z wykładami w Escuela de Economía [Szkole Ekonomicznej] Associación Mexicana de Cultura [Meksykańskiego Związku Kulturalnego].

1946-1973. Doradca Foundation for Economic Education, Inc. (Irvington-on-Hudson, N.Y.) [Spółki Fundacja Edukacji Ekonomicznej].

1947 Planned Chaos [Planowany chaos].

Wraz z F. A. Hayekiem przyczynił się do założenia Stowarzyszenia Mont Pelerin, międzynarodowej społeczności biznesmenów, ekonomistów i innych intelektualistów.

1949. Od 30 lipca do 28 sierpnia: wykłady w Meksyku dla Escuela de Economía [Szkoły Ekonomicznej] Associación Mexicana de Cultura [Meksykańskiego Związku Kulturalnego].

Human Action: A Treatise On Economic [Działanie Człowieka: Rozprawa o Ekonomii].

1950. Od 31 marca do 16 kwietnia: podróżował z wykładami w Peru na zaproszenie Pedro Beltrána, Prezesa Banco Central de Reserve [Banku Rezerw Federalnych].

1951. Socialism, nowa amerykańska edycja angielskiego tłumaczenia, powiększona o Planned Chaos (1947) jako epilog.

1952. Planning for Freedom: And 0ther Essays and Addresses [Planowanie dla Wolności: Oraz Inne Eseje i Mowy]. Powiększone wydania opublikowano jeszcze w 1962, 1974 i w 1980 roku.

1953. The Theory of Money and Credit. Nowa edycja amerykańska angielskiego tłumaczenia, uzupełniona o nowy esej o „Monetarnej Rekonstrukcji”.

Śmierć Richarda von Misesa, brata Ludwiga, matematyka.

1954-1955. Od stycznia 1954 do kwietnia 1955 roku doradca Krajowego Związku Producentów (NAM).

1956. 20 lutego Universität Wien odnowił i upamiętnił doktorat Misesa na uroczystości pięćdziesięciolecia jego przyznania.

Festschrift wydał z okazji rocznicy uhonorowania Misesa doktoratem wydał On Freedom and Free Enterprise: Essays in Honor of Ludwig von Mises [O Wolności i Wolnej Przedsiębiorczości: Eseje w Uhonorowaniu Ludwiga von Misesa] (Mary Sennholz jako redaktor).

The Anti-Capitalistic Mentality [Mentalność Antykapitalistyczna].

1957. Nagroda za Wybitną Służbę nadana przez Stowarzyszenie Byłych Zamorskich Rotarian [Fellowship of Former Overseas Rotarian].

8 czerwca: Honorowy Stopień Doktora Praw nadany przez Grove City College w Grove City, Pensylwania.

Theory and History [Teoria i Historia].

1958. Od 19 do 28 września wizyta w Meksyku, sponsorowana przez Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas [Instytut Badań Społecznych i Ekonomicznych], złożona w celu wzięcia udziału w seminarium wraz z wieloma innymi członkami Stowarzyszenia Mont Pelerin.

1959. Od 2 do 15 czerwca zaproszony do argentyńskiego Buenos Aires przez Centro de Difusión de la Economia Libre [Centrum Promocji Wolnej Ekonomii], później Centro de Estudios sobre la Libertad [Centrum Studiów nad Wolnością]. Dał sześć odczytów opublikowanych pośmiertnie jako Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow [Polityka Ekonomiczna: Myśli o Dzisiaj i Jutrze] (1979)

1960. Angielskie tłumaczenie Grundprobleme der Nationalökonomie [Epistemologicznych Problemów Ekonomii].

1962. The Ultimate Foundation of Economic Science [Ostateczne Fundamenty Nauk Ekonomicznych].

Agnielskie tłumaczenie Liberalismus [Liberalizm] pod tytułem The Free and Prosperous Commonwealth [Wolny i Kwitnący Commonwealth].

20 październik: Nagrodzony Österreichisches Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst [Austriackią Odznaką Honorową za Osiągnięcia Naukowe i Artystyczne] w wyróżnieniu jego „wybitnej działalności jako nauczyciela i wykładowcy i za jego prace o uznaniu międzynarodowym w dziedzinach nauki politycznej i ekonomii.”

1963. 5 czerwca przyznano mu honorowy doktorat prawa na Uniwersytecie w Nowym Yorku, za „ukazanie filozofii wolnego rynku i obronę wolnego społeczeństwa”.

Human Action: A Treatise On Economic [Działanie Człowieka: Rozprawa o Ekonomii] wydanie drugie, poprawione.

1964. 28 lipca: Honorowy tytuł Doctor Rerum Politicarum [Doktora Nauk Politycznych] Uniwersytetu we Fryburgu, Breisgau, Niemcy.

1966 Human Action, trzecie wydanie.

1965-1971. Profesor Wizytujący, Plano University w Plano, Teksasie.

1969. Wrzesień: Wyróżniony przez Amerykański Związek Ekonomiczny [American Economic Association] tytułem „Distinguished Fellow” roku.

1971. 29 września Festschrift wydał z okazji 90-tych urodzin Misesa Toward Liberty: Essays in Honor of Ludwig von Mises on the Occasion of his 90th Birthday [Eseje w Uhonorowaniu Ludwiga von Misesa z Okazji Jego 90-tych Urodzin] (dwa tomy).

1973. 10 października Mises umiera w Szpitalu Świętego Wincentego w Nowym Yorku.

www.mises.org

Tłumaczenie: Jan Lewiński

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:


Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba