Rozwój osobisty? A po co?

Rozwój osobisty? A po co?

Początkowe pytanie zasadnicze – „czy warto w ogóle się zainteresować rozwojem samego siebie” zmigrowało w pytanie...

Mateusz Machaj: Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

Czy kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys?

O kłopotach amerykańskiej gospodarki rozpisują się nie tylko ekonomiści i analitycy finansowi.

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Formuła Sukcesu - 3 proste kroki do każdego celu

Ilu ludzi, tyle definicji sukcesu. Dla każdego będzie oznaczać to całkiem coś innego.

10 umysłowych trików, które musisz znać

10 umysłowych trików, które musisz znać

Umysł zna wiele sztuczek, o których pewnie jeszcze nie słyszałeś. Będziesz zaskoczony jak łatwo i przyjemnie (...) Więcej »

Nowe artykuły w serwisie poświęcone rozwojowi osobistemu i ekonomii

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Jak kształtuje się sposób myślenia?

Wszyscy ludzie są różni i każdy z nas jest – chciałoby się rzec – genetycznym unikatem. Charakteryzuje Cię pewna grupa cech, których nikt inny nigdy wcześniej (...) Więcej »

Jak odnaleźć swoją pasję

Jak odnaleźć swoją pasję

Często z prośbą o pomoc piszą do mnie osoby, które chciałyby robić w życiu coś, co zawsze ich będzie pasjonować. Chciałyby pracować wiedząc, że to jest (...) Więcej »

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Sekret, czyli Prawo Przyciągania

Od jakiegoś czasu sporo hałasu w mediach robi film „The Secret". DVD i książki związane z ‘The Secret' są na liście bestsellerów amazon.com. W naszym rodzimym (...) Więcej »

Polityka personalna i strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym

Polityka personalna i strategiczne ...

Funkcja personalna, podobnie jak marketingowa, finansowa, produkcyjna itd., jest jedną z funkcji przedsiębiorstwa. Zajmuje się (...) Więcej »

Jesteś tutaj: Start » Historia myśli ekonomicznej cz. 2 - Artykuły » Adam Smith - pierwszy nowoczesny ekonomista (III)

Adam Smith - pierwszy nowoczesny ekonomista (III)

09 luty 2011 | Opracowanie własne na podstawie Wikipedii, www.bryk.pl oraz www.nbportal.pl

Charakterystyka epoki ówczesnych myślicieli

Przełom XVIII i XIX wieku Anglia przechodzi okres burzy i naporu. Rewolucja przemysłowa narusza porządek społeczno – ekonomiczny opisany przez Adama Smitha. W tym czasie zaszły olbrzymie zmiany społeczne i polityczne. Pod wpływem wynalazków /maszyna parowa/ produkcja manufakturowa zmienia się w produkcję przemysłową a później wielkoprzemysłową.

Doprowadził on do wzrostu gospodarczego, a jednocześnie stał się przyczyną konfliktów społecznych. Przede wszystkim spadło zapotrzebowanie na siłę roboczą, pojawiło się bezrobocie. Kapitaliści to od razu wykorzystali to zapotrzebowanie na pracę. Wydłużony został dzień pracy, spadły płace do minimum. Nie przejmowali się oni pracownikami, wiedzieli bowiem, że zawsze znajdą chętnych do pracy, nawet najcięższej, za najgorsze wynagrodzenie. Miał miejsce proces akumulacji kapitału u kapitalistów oraz koncentracja ziemi, pojawiły się wielkie majątki ziemskie. Społeczeństwo angielskie Smitha było inne niż społeczeństwo z początku XIX wieku. Uległo ono rozwarstwieniu.

Nastąpił podział na:

  1. wielkich kapitalistów /burżuazję/
  2. proletariat /robotnicy/
  3. arystokrację /właściciele ziemscy/.

Między tymi trzema grupami rodziły się konflikty i antagonizmy. Były one wynikiem rozbieżności interesów. Właściciele ziemscy chcieli wysokich cen na żywność, co było sprzeczne z interesami kapitalistów i robotników. Kapitaliści chcieli jak największych zysków, przy jak najmniejszych kosztach, robotnicy zaś cierpieli nędzę. Robotnicy uważali, że maszyny zabierają im pracę, dlatego też je niszczyli. W wyniku wojen wzrosły ceny płodów rolnych. Kupcy zaczęli więc kupować tańszą pszenicę z zagranicy, głównie z USA. Właściciele zareagowali na to z wielkim oburzeniem, gdyż zmniejszyły się ich dochody. Dysponowali oni jednak znaczną siłą polityczną w angielskim parlamencie i doprowadzili do uchwalenia ustawy zbożowej, na mocy której wprowadzono ruchome cła na importowane zboża. Na większą ilość sprowadzanego zboża były większe cła, na mniejszą ilość cła były niższe, a więc wysokość cła była uzależniona od ilości sprowadzanego zboża. W roku 1813 tragiczne zbiory doprowadziły do gwałtownej zwyżki cen. Rozwiązaniem tego problemu było jeszcze większe podniesienie cen na zboże sprowadzane z zagranicy. Parlament został zalany petycjami o zniesieniu wysokich ceł. Sytuacja na rynku zbóż stała się centralną osią ekonomii Davida Ricarda.

Wzrost gospodarczy według Adama Smitha

Smith żył w okresie manufaktur przed rewolucją przemysłową. Postawa Smitha wobec robotników jest pozytywna w przeciwieństwie do postawy wobec kupców i właścicieli manufaktur. Uważa, że rozwój roli jest konieczny, gdyż wytwarza ona produkty będące źródłami utrzymania robotników. Aby rozwijał się przemysł, rolnictwo musi być zdolne do wytworzenia nadwyżki, która pozwoli wyżywić osoby pracujące w innych działach. Handel miejski i przemysł podnoszą rolnictwo. Wzrost ludności powoduje poprawę położenia rolników, bowiem rosną ceny płodów rolnych. Ceny produktów przemysłowych obniżają się wskutek postępu gospodarczego.

Podstawą wzrostu gospodarczego jest akumulacja, która inwestowana jest w produkcję dla osiągnięcia zysku. Akumulacja – siła motoryczna procesu wzrostu. Akumulacja => powoduje rozwój manufaktur => większa konkurencja => spadek cen => większe płace. Wzrost specjalizacji, podział pracy, rozszerzenie rynków zbytu, ulepszenie techniczne => przezwyciężenie stagnacji.

Za najważniejszy czynnik wzrostu gospodarczego uważał pracę ludzką, a o wielkości jej znaczenia w gospodarce decydują:

  • ilość pracowników zatrudnionych w produkcji
  • wydajność wykonywanej pracy, na którą składa się także postęp technologiczny oraz innowacyjność produkcji

Niezbędnym czynnikiem, który umożliwi znaczne powiększenie wypracowanego zysku, jest akumulacja kapitału, czyli przekazanie go na dalsze inwestycje. Szybkość gromadzenia kapitału uzależniona jest od wielkości stopy zysku oraz konkurencji (im przedsiębiorstwo posiada większe stopy tym skłonność do akumulacji wzrasta), ponieważ pod naporem konkurencji przedsiębiorstwa muszą starać się lepiej i wydajniej produkować aby być konkurencyjnymi na rynku.

Smith był zwolennikiem niczym nie ograniczonej wolnej konkurencji oraz wolnego rynku, gdyż taką formę organizacji gospodarki uważał za najbardziej sprawną ekonomicznie. Uważał, że podczas niczym nie skrępowanej konkurencji następuje naturalny podział sił i środków pomiędzy poszczególnymi dziedzinami gospodarki. Podczas działania tego typu form organizacyjnych popyt oraz podaż same dostosowują się do rynku na którym działają oraz regulują przepływ środków finansowych z gałęzi mniej intratnych do bardziej korzystnych, wpływając w ten sposób korzystnie na globalna równowagę rynkową.

Teoria produkcji

Teorię produkcji ujmuje Smith w postaci zagadnienia czynników produkcji. Wielkość produkcji zależy od ziemi i pracy. Są to czynniki pierwotne. Kapitał stanowi czynnik pochodny. Zasadniczym źródłem produktów, a więc bogactwa narodu, jest z punktu widzenia społecznego i filozoficznego praca, jednakowoż Smith przyznaje zdolność wytwarzania materialnych środków zaspokajania potrzeb również ziemi i kapitałowi. Żaden z tych czynników nie może sam nic wytworzyć.

Ziemia

Wpływa ona na wielkość dochodu społecznego skutkiem swej urodzajności. Smith uważa, że praca na ziemi posiada wyższą produkcyjność dlatego, że dysponuje nie tylko swoimi właściwościami produkcyjnymi, ale również i dodatkiem produkcyjnym ziemi, powstającym na skutek działania sił przyrody. Produkcyjność jest tu ujęta technicznie.

Praca

W przeciwieństwie do fizjokratów nie uznaje Smith wyłącznej produkcyjności rolnictwa. Każda praca, stwarzająca materialne środki zaspokajania potrzeb, jest produkcyjna. Istnieje jednak hierarchia produkcyjności: ilość zatrudnionej pracy i ilość wartości wymiennych, dodawanych do dochodu narodowego. Stosując te dwa kryteria, na pierwszym miejscu stawia rolnictwo, następnie przemysł i rzemiosło, handel hurtowy i handel detaliczny. Produkcyjność pracy wzmaga się przez podział pracy. Jest on wypływem naturalnej skłonności ludzkiej, która wynika z interesu osobistego, popychającego człowieka do poprawy warunków bytu. Podział pracy jest jedną z postaci współdziałania, które dzieli się na proste i złożone. Proste polega na wykonywaniu przez większy zespół ludzi tej samej czynności, złożone zaś, na rozbiciu procesu wytwórczego na szereg czynności, z których każdą kto inny wykonuje. Współdziałanie złożone jest właśnie podziałem pracy. Korzyściami płynącymi z podziału pracy są: wprawa pracownika, oszczędność czasu, wynalazki i ulepszenia, mechanizacja. Pociąga to za sobą pewne wady: zmęczenie psychiczne, obniżenie inteligencji. Środkiem zaradczym miałby być przymus szkolny. Wzrost dochodu społecznego wynikający z podziału pracy posiada jednak granice w postaci chłonności rynku i wielkość nagromadzonego kapitału. Dodatkowym zjawiskiem podziału pracy jest zależność jednostek od siebie.

Kapitał

Wzrost kapitału jest głównym środkiem powiększenia dobrobytu. Potrzeba kapitału i jego pojawienie się, a stąd i jego produkcyjność, związane są z istnieniem podziału pracy. Umożliwia on większą produkcyjność i podział pracy. Do posiadania kapitału prowadzi naturalny instynkt pragnienia poprawy własnego bytu. Pragnienie to wywołuje oszczędzanie, a w rezultacie z oszczędności powstaje i powiększa się kapitał. Kapitał jest pochodnym czynnikiem produkcji, tzn. czynnikiem, którego produkcyjność pochodzi od produkcyjności tkwiących w nim pracy i ziemi. Smith odróżnia dwa rodzaje kapitału: stały i obrotowy. Kapitał stały to kapitał, który przynosi dochód bez potrzeby zmiany właściciela. Kapitał obrotowy, to kapitał, który daje dochód przy zmianie właściciela, czyli przy wymianie. Na kapitał stały składają się urządzenia produkcyjne, narzędzia, zdolności i nabyte właściwości ludzkie. W skład kapitału obrotowego wchodzą surowce, półprodukty, zapasy gotowych towarów, pieniądze. Samo pojęcie kapitału jest u Smitha niejasne. Nie odróżnia on bowiem nieraz przychodu od kapitału. Odróżnia natomiast kapitał społeczny od indywidualnego. Włącza do kapitału pieniądze, z tym ,że są one częścią kapitału obrotowego jednostki, lecz nie są produkcyjne, tylko stanowią tytuł do udziału w rozdziale produktu społecznego, nie wchodzą więc w skład kapitału społecznego, dzięki czemu kapitał społeczny jest u Smitha wyłącznie kapitałem rzeczowym.

ZOBACZ PODOBNE ARTYKUŁY:


Pokaż innym ten wpis:

pobierz jako PDF

Komentuj z Facebookiem


Rozmiar tekstu: A A A
Wyślij emaila
Sekret
kapitalizm
Hipnotyczny marketing
Asertywność NLP Cele Sukces


Dziennik Internautów (DI) - internet w życiu i biznesie
Wprost
Wprost i Kultura
Ludzie
Blogbox
Webhosting.pl. Portal technologii internetowych
Pitbul
ototrend
Portal Zwierciadło - weź oddech | Portal Zwierciadlo
Polska Agencja Prasowa
Webinside.pl: tworzenie stron WWW, kurs HTML, PHP, Flash
Gover
InfoTuba